شرایط‎‎ بهره مندی از طرح فروش اقساطی :

• دارا‎‎ بودن‎‎ چک‎‎ صیادی‎‎ (قالب جدید) فاقد‎‎ برگشتی.
• سقف‎‎ مدت اقساط‎‎ تا‎‎ ۸‎‎ ماه می باشد.
• چهار‎‎ درصد‎‎ کارمزد‎‎ به‎‎ مبلغ‎‎ اقساط‎‎ اضافه‎‎ میگردد.
• همراه‎‎ داشتن‎‎ کارت‎‎ شناسایی‎‎ مالک‎‎ دسته‎‎ چک الزامی است.
• کپی کارت شناسایی.
• حضور‎‎ مالک‎‎ دسته‎‎ چک‎‎ نیز‎‎ الزامی‎‎ است.

محاسبه اقساط

پیش پرداخت ۰ تومان
مبلغ هر قسط ۰ تومان
جمع کل اقساط ۰ تومان
قیمت تمام شده کالا ۰ تومان